چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (فارماکوگنوزي)

منبع : تعداد سوالات :


فارماکوگنوزي علم مطالعه مواد دارويي از منابع طبيعي است و به طور کلي به بررسي و مطالعه منابع دارويي طبيعي مي پردازد. اين منابع طبيعي ممکن است گياهي، حيواني، ميکروبي و يا هر منبع ديگر با منشأ طبيعي باشند. منابع مورد مطالعه اين تخصص عمدتاً منابع طبيعي گياهي است.اين رشته تخصصي نيز در قالب دوره‌هاي آموزشي–پژوهشي منجر به مدرکPh.D. در سطح دنيا ارائه مي‌شود.

در اين رشته تخصصي، هدف تربيت متخصصين آگاه به خواص مواد موثره دارويي با منشاء طبيعي به ويژه گياهان دارويي مي‌باشد. دانش لازم درشناسايي گياهان دارويي، اجزايي از آنها که داراي خاصيت دارويي مي‌باشد، استخراج وشناسايي مواد موثره موجود در قسمت‌هاي مختلف گياهان از جمله مهارت‌هايي است که فارغ‌التحصيلان اين دوره تخصصي به کسب آن‌ها نايل مي‌شوند. دستياران اين رشته تخصصي در طول تحصيل با گياهان دارويي بومي (فلور گياهي) کشورمان و شرايط اقليمي خاص موردنياز براي رشد گونه‌هاي خاص آنها که داراي کيفيت مناسب از نظر ترکيب اجزا موثردارويي مي‌باشند نيز آشنا مي‌شوند.

دانشکده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران
دانشکده هاي داراي اين گرايش :
دانشکده داروسازي کرمانشاه دانشکده داروسازي دانشگاه تبريز
دانشکده داروسازي زنجان دانشکده داروسازي کرمان
دانشکده داروسازي شهيد صدوقي يزد دانشکده داروسازي شيراز

 

 
 
 
 
 
 
 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.