چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (فارماکولوژي)

منبع : تعداد سوالات :


فارماکولوژي (داروشناسي)

فارماکولوژي از دو کلمه ي  Pharmaco و Logy به معناي داروشناسي تشکيل شده است . به طور کلي دارو ماده اي است که از طريق اَعمال شيميايي اش موجب تغيير در يک عملکرد بيولوژيک مي شود . هر دارويي که وارد بدن مي شود يک واکنش دوطرفه با بدن دارد، به همين دليل فارماکولوژي را در دو علم خلاصه کرده اند:

الف) سرنوشت دارو در بدن (اثر بدن بر دارو)،که سرنوشت دارو در بدن را با علمي به نام فارماکوکينتيک تعريف مي کنند. فارماکوکينتيک شامل جذب ، انتشار، متابوليسم و دفع دارو مي باشد .

ب) اثرات دارو در بدن که آن را با علمي به نام فارماکوديناميک تعريف مي کنند . فارماکوديناميک شامل تداخل با گيرنده ها ، دوز و مکانيزم هاي اثرات درماني و سمي دارو مي باشد . 

دانشکده هاي داراي اين گرايش : 
 
دانشکده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي                                                دانشکده داروسازي تبريز
 
دانشکده داروسازي کرمانشاه                                                                   دانشکده داروسازي زنجان 
 
    دانشکده داروسازي شيراز                                                                         دانشکده داروسازي کرمان
 
 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.