چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (فارماسيوتيکس)

منبع : تعداد سوالات :


رشته فارماسيوتيکس ( Pharmaceutics) از جمله شاخه هاي مهم داروسازي است که جايگاه مهمي را از نظر آموزشي و پژوهشي در مقاطع تحصيلي دکتراي حرفه اي و Ph.D. داروسازي دارد. هدف اصلي درعلم فارماسيوتيکس تبديل يک دارو با منشاء طبيعي و يا سنتتيک به يک فرآورده دارويي (انواع اشکال دارويي جامد، نيمه جامد و يا مايع) قابل مصرف براي بيمار مي باشد. فرآيند تهيه يک فرآورده دارويي مي تواند با انجام مطالعات اوليه يا به عبارتي پيش فرمولاسيون بر روي ماده اوليه دارويي آغاز شود. در اين مطالعات خواص مختلف فيزيکي و شيميايي ماده مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس در ادامه کار با به کارگيري مواد جانبي مختلف مي توان فرآورده اي با خواص مطلوب و کارآيي مورد نظر را تهيه نمود (مرحله فرمولاسيون) . انجام مطالعات و آزمونهاي مختلف فيزيکوشيميايي و يا ميکروبيولوژيکي ميتواند تأييد کننده کارآيي اين فرآورده در شرايط برونتن باشد. سپس در ادامه کار ميتوان اثربخشي اين فرآورده را با تجويز آن به داوطلبين انسان و يا در حيوانات بررسي نمود،که طي اين مطالعات پارامترهاي مختلف فارماکوکينتيکي دارو مورد بررسي قرار خواهند گرفت (مطالعات فراهمي زيستي و بررسي Biopharmaceutical). بدين ترتيب رشته فارماسيوتيکس در برگيرنده شاخه هاي مهمي شامل فرمولاسيون و تهيه اشکال دارويي، فيزيکال فارماسي، کنترل فيزيکوشيميايي، کنترل ميکروبي و بيوفارماسي ميباشد که به صورت واحدهاي نظري و عملي تدريس ميشوند. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که علم فارماسيوتيکس پايه و اساس تهيه فرآورده هاي مختلف دارويي بوده و با استفاده از آموخته هاي حاصل از آن ميتوان اقدام به تهيه فرآورده هاي مختلف ترکيبي (ساختني) در داروخانه و صنايع داروسازي نمود. با توجه به نقش مهم داروسازان در صنايع داروسازي، يکي از اهداف مهم آموزش علمي فارماسيوتيکس تربيت فارغ التحصيلاني عالم و کارآمد جهت ارائه خدمت در اين صنعت مهم ميباشد. بدين منظور دانشجويان داروسازي به عنوان بخشي از آموزش خود ميبايستي که دوره کارآموزي صنعت را بگذرانند. در مجموع ميتوان گفت که داروسازان آشنا به علم فارماسيوتيکس ميتوانند در عرصه داروخانه، صنايع داروسازي و مراکز تحقيقاتي از آموخته هاي خود استفاده نمايند.

فارغ التحصيلان متخصص رشته فارماسيوتيکس در مراکز دانشگاهي به عنوان عضو هيأت علمي،در صنايع داروسازي به عنوان مديران بخشهاي مختلف، مراکز تحقيقاتي، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و ساير مراکز تحقيقاتي در بخش خصوصي فعاليت ميکنند. بدين ترتيب ميتوان گفت که علم فارماسيوتيکس و دروس مربوط به آن از جمله رشته هاي بسيار کاربردي و پرطرفدار داروسازي است که افراد زيادي را جهت گذراندن پاياننامه دکتراي حرفه اي داروسازي خود و سپس ادامه تحصيل در مقطع Ph.D. به خود جذب مينمايد.

ناگفته نماند که متخصصين رشته فارماسيوتيکس نقش مهمي را در صنايع بهداشتي- آرايشي و تهيه فرمولاسيون و فرآورده هاي گوناگون بهداشتي–آرايشي ايفا ميکنند.

 • دانشکده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي
 • دانشکده داروسازي دانشگاه تهران
 • دانشکده هاي داراي اين گرايش :
 • دانشکده داروسازي زنجان
 • دانشکده داروسازي کرمانشاه
 • دانشکده داروسازي کرمان
 • دانشکده داروسازي شيراز
 • دانشکده داروسازي تبريز

 •  


  ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.