چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (نانو فناوري دارويي)

منبع : تعداد سوالات :


تکنولوژي هاي نانو و ميکرو يکي از آخرين راه حل ها براي کاهش زمان توسعه ي داروهاي جديد است .اين تکنولوژي ها پتانسيل کاهش قيمت تحقيقات و توسعه ي داروها را نيز دارند. روش آزمون و خطا که براي کشف داروها از آن بهره گرفته مي شود حداقل ده سال طول مي کشد. اين زمان شامل مراحل تحقيقات و رسيدن دارو به مراکز فروش است. که گاهاً اين زمان به بيش از ده سال نيز مي رسد. در سال هاي اخير، تعدادي تکنولوژي تکميلي و جديد و توسعه يافته است که بطور قابل ملاحظه اي روش توليد دارو را فشرده مي کند. نظم عملياتي بالا ، برچسب زني بسيار حساس (sensitivedlabeling) و تکنولوژي هاي آشکار سازي براي افزايش سرعت و دقت شناسايي ژن ها و مواد ژنتيکي استفاده مي گردد که نتيجه ي آن کاهش پروسه ي کشف و توسعه ي دارويي مي شود. تکنولوژي نانو و ميکرو به همراهي راه حل هاي فناوري اطلاعات مثل شيمي ترکيبات(combinatorial) ، بيولوژي محاسباتي (computational biology) ، ساخت داروها با کمک کامپيوتر ، اطلاعات مينرالي و ابزارهاي پردازش داده باعث شناسايي و حل بهتر چالش هاي مرتبط با کشف دارو شده و توانسته تنگناهاي بحراني در ساخت و کشف داروها را کاهش دهد. به علاوه به خاطر مزاياي فناوري اطلاعات تعداد داروهاي مورد آزمايش در 10سال گذشته رشد زيادي داشته و از 500.000 ترکيب دارويي به يک و نيم ميليارد رسيده است.


ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.