چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (داروسازي هسته اي)

منبع : تعداد سوالات :


درسالهاي اخير رشد سريع و روز افزون استفاده از راديوايزوتوپ ها در پزشکي، صنايع و علوم مختلف بدليل سهولت استفاده، شناسايي و حساسيت بالاي روشهاي تعيين مقدار آنها سبب شده است که گرايشهاي تحصيلي جديدي براي تربيت متخصصين جهت توليد و استفاد بهينه از آنها از جمله داروسازي هسته اي بوجود آيد. از راديوايزوتوپها در پزشکي يا به عنوان ردياب و يا به عنوان منبع اشعه در درمان استفاده مي شود و در حال حاضر از بيش از 50 راديو ايزوتوپ در اشکال مختلف فيزيکي و شيميايي در پزشکي استفاده مي شود. استفاده از راديوايزوتوپها در تشخيص بيماريها با پيشرفتهاي مهم علمي در برهه هاي زماني مختلف همراه بوده است که از آن جمله مي توان به راديوايمونواسي در دهه 70 و نگاره برداري بر اساس انتشار پوزيترون در دهه اخير اشاره نمود که بدليل حساسيت بالاي تصاوير و حداقل آلودگيهاي فردي و محيطي در بسياري از مطالعات باليني مورد استفاده قرار مي گيرد. تهيه، توزيع، نظارت بر حمل ونقل، آماده سازي، نسخه پيچي، آزمايشات کنترل کيفي، برچسب زني، نگهداري، ثبت گزارشات، نظارت بر پسمانداري و ضايعات بيولوژيکي مواد راديواکتيو ، و مشاوره در مورد عرضه و مصرف منطقي راديوداروها از وظايف داروساز هسته اي مي باشد. براي تحقق رسالتهاي مذکور داروساز هسته اي بايستي اطلاعات کافي در مورد اتم و راديو اکتيويته، آشکار سازي و اندازه گيري راديو اکتيويته، اصول تهيه و توليد راديو نوکليد ها، روشهاي نشاندار کردن، کنترل کيفي داروها، دزيمتري پرتوها و راديوبيولوژي، قوانين محافظت در برابر اشعه، فيزيولوژي و آناتومي اندامهاي مختلف بدن و راديوداروهاي مورد استفاده در تشخيص بيمارها با تکنيکهاي تصويربرداري و غيرتصويربرداري، تکنيکهاي رديابي، کاربرد راديوايزوتوپها در فارماکولوژي، ژنتيک و داروسازي صنعتي داشته باشد .    

اين دوره تخصصي(Ph.D.) در حال حاضر توسط دانشکده داروسازي تهران و با همکاري سازمان انرژي اتمي و اخيراً توسط دانشکده داروسازي ساري، برگزار مي‌شود. در طي اين دوره دستياران با راديوداروها، روش‌هاي شناسايي(Detect) و سنجش آنها، روش توليد راديوداروها(Labling) و کاربرد راديوداروها درتشخيص، درمان و يا پيشگيري از بيماري‌ها آشنا شده و مهارت‌هاي مرتبط با به کارگيري و کار با آنها را کسب مي‌نمايند. به لحاظ ماهيت خاص اين دوره‌ تخصصي،‌ دانشجويان باتکنولوژي‌هاي پيشرفته مربوط به بکارگيري و تماس با راديوايزوتوپ‌ها آشنامي گردند.

دانشکده هاي داراي اين گرايش :

دانشکده داروسازي دانشگاه تهران

 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.