چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (کنترل دارو)

منبع : تعداد سوالات :


دوره دکتري تخصصي(Ph.D ) کنترل دارو Ph.D. Degree in Control of Pharmaceutical دوره دکتري تخصصي(Ph.D  .) کنترل دارو مجموعهاي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينه کنترل کيفيت انواع مواد اوليه و فرآورده هاي دارويي بوده و بالاترين مقطع تحصيلي ميباشد که در اين رشته به اعطاي مدرک مي انجامد. دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود به تدريس و تحقيق در دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي و صنايع داروسازي اشتغال ورزند.

برخورداري از کيفيت بالا و الزامات مورد نياز، براي بقا صنايع داروسازي امري حياتي مي باشد. از اين رو در سال هاي اخير بخش هاي کنترل کيفيت و تضمين کيفيت در صنايع مختلف از جمله داروسازي ايجاد گرديدند که هدف آنها اطمينان از استقرار و پايداري الزامات هر محصول و کيفيت مناسب آن مي باشد. مسئوليت اين بخش از طراحي و توسعه دارو آغاز شده و تا توليد و عرضه دارو به بازار ادامه مي يابد.

از طرف ديگر گسترش روز افزون انواع فرآورده هاي دارويي, شيميايي و بيولوژيک (زيست داروها) در سطح دنيا، کنترل کيفي و کمي دقيق آنها را از اهميت به سزايي برخوردار مي سازد .

متاسفانه تا کنون بيشتر افراد شاغل دربخش هاي کنترل کيفيت به صورت تجربي و محدود با مسئوليت هايشان آشنا شده اند و تعداد افرادي که آموزش هاي پايه اي نظري و عملي در زمينه کنترل کيفيت انواع داروها در سطوح دانشگاهي ديده باشند بسيار کم مي باشند. براي اين منظور دوره هاي مختلف دانشگاهي در سراسر دنيا به منظور آموزش اصولي افراد شاغل در صنايع داروسازي يا به منظور تدريس و تحقيق در مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي راه اندازي شده است.

در ايران نيز متخصصين رشته کنترل دارو تعداد محدودي از فارغ التحصيلان ساير رشته هاي تخصصي داروسازي مي باشند که به تدريس در تعداد اندکي از دانشکده هاي داروسازي سراسر کشور اشتغال دارند و در ساير دانشکده هاي داروسازي و تقريبا همه صنايع داروسازي، داروسازان عمومي يا فارغ التحصيلان ساير رشته هاي دانشگاهي به فعاليت مشغول مي باشند.

دانشکده هاي داراي اين گرايش :
 

منابع امتحان ورودي :
 
1. شيمي تجزيه و آناليز دستگاهي .
 
2. کنترل فيزيکوشيميايي داروها .
 
3. ميکروب شناسي .
 
4. کنترل ميکروبي داروها .
 
5. فارماسيوتيکس . 
 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.